Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (প্ৰতিষ্ঠান)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা  

(প্ৰতিষ্ঠান)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
শ্ৰী এচ. থাংকাপ্পন নায়াৰ১৮.০৮.২০১৫৩০.১১.২০১৭
শ্ৰী এচ. সূৰ্য বৰণ সিংহ০১.১২.২০১৭৩১.০৫.২০১৮
শ্ৰী আব্দুল মতলিব০১.০৬.২০১৮৩১.০১.২০১৯
শ্ৰী শিশিৰ কুমাৰ দাস০১.০২.২০১৯৩০.০৯.২০২৩
শ্ৰী পূৰ্ণ প্ৰসাদ উপাধ্যায়০৩.১০.২০২৩২৯.০২.২০২৪

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়