Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (প্ৰশাসন)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা  

(প্ৰশাসন)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
1মিষ্টাৰ পি. এ. ডি এ ব্ৰিউ০১.০৩.১৯৪৮২১.১২.১৯৫০
2শ্ৰী এম. গুৰুমূৰ্তি২৮.০২.১৯৮০২৮.০২.১৯৮২
3শ্ৰী এন. হাজৰিকা২৬.০৩.১৯৮২৩০.০৬.১৯৮৩
4শ্ৰী কে. ভি. গোপালচাৰী০১.০১.১৯৮৪৩১.০৫. ১৯৮৫
5শ্ৰী আৰ. চি. দাস০১.০৬.১৯৮৫২৯.০২.১৯৮৮
6শ্ৰী বি. পি. শইকীয়া০৮.০৪.১৯৮৮৩১.০৩.১৯৯৭
7শ্ৰী এম. এন. দাস০১.০৪.১৯৯৭২৮.০২.১৯৯৮
8শ্ৰী বি. চুতীয়া০২.০৪.১৯৯৮২২.০৭.১৯৯৮
9শ্ৰী বসন্ত কুমাৰ শৰ্মা৩১.০৮.১৯৯৮১১.০১.১৯৯৯
10শ্ৰী এ. খালিক১১.০১.১৯৯৯০২.১২.১৯৯৯
11শ্ৰী এচ. কে. অধিকাৰী২২.১২.১৯৯৯২৪.০৪.২০০০
12শ্ৰী বি. চি. দাস১৮.০৫.২০০০০৫.০১.২০০১
13শ্ৰী চি. আৰ. শৰ্মা১২.০১.২০০১০৪.০৪.২০০২
14শ্ৰী ডি. চি. মহন্ত১০.০৪.২০০২১৬.০১.২০০৩
15শ্ৰী এচ. হৰদ্বীপ সিং১৬.০১.২০০৩২২.০৮.২০০৬
16শ্ৰী পৰাণ কুমাৰ ফুকন২০.০৯.২০০৬২০.০৪.২০০৭
17শ্ৰীমতী ৰুমী কুমাৰী ফুকন২০.০৪.২০০৭২৪.০৯.২০০৭
18শ্ৰী এইচ. কে. শৰ্মা২৪.০৯.২০০৭০৫.০১.২০০৯
19শ্ৰী লক্ষেশ্বৰ হাজৰিকা ০৫.০১.২০০৯০৫.০১.২০১০
20শ্ৰী মাজেদ আলি ০৩.০৩.২০১০০৪.১০.২০১০
21শ্ৰী এচ. আৰ. সেন০১.১২.২০১০০৬.০২.২০১২
22শ্ৰী ৰবীন ফুকন০৭.০২.২০১২২৮.০২.২০১৩
23শ্ৰী ৰক্তিম দুৱৰা২৮.০২.২০১৩০৬.০১.২০১৫
24শ্ৰী কমলেন্দু চৌধুৰী০৬.০১.২০১৫১১.০৩.২০১৫
25শ্ৰী বিনোদ কুমাৰ চন্দাক১১.০৩.২০১৫০১.০৪.২০১৬
26শ্ৰী মৃদুল কুমাৰ কলিতা০১.০৪.২০১৬২৬.০৫.২০১৭
27শ্ৰী আদিত্য হাজৰিকা২৬.০৫.২০১৭১৯.১১.২০১৯
28শ্ৰী কুন্তল শৰ্মা পাঠক১৯.১১.২০১৯০২.০১.২০২০

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়