Menu Close

অসমৰ প্ৰাক্তন মহাধিবক্তাসকল

শ্ৰী ৰায়বাহাদুৰ পি. চি. দত্ত

কাৰ্যকাল : ১৯৩৯ - ১৯৪৩

শ্ৰী পৰেশ লাল সোম

কাৰ্যকাল : ১৯৪৩ - ১৯৪৬

ড০ এফ. এ. আহমেদ

কাৰ্যকাল : ১৯৪৬ - ১৯৫১

শ্ৰী এচ. এম. লাহিৰি

কাৰ্যকাল : ১৯৫২ - ১৯৬১

শ্ৰী বি. চি. বৰুৱা

কাৰ্যকাল : ১৯৬১ - ১৯৭০
কাৰ্যকাল : ১৯৭৮ - ১৯৮০

ড০ জে. চি. মেধি

কাৰ্যকাল : ১৯৭০ - ১৯৭৮

শ্ৰী এ. এম. মজুমদাৰ

কাৰ্যকাল : ১৯৮১ - ১৯৮৩

শ্ৰী এচ. এন. ভূঞা
কাৰ্যকাল : ১৯৮৩ - ১৯৮৬
কাৰ্যকাল : ১৯৯৩ - ১৯৯৬
শ্ৰী পি. কে. গোস্বামী

কাৰ্যকাল : ১৯৮৬ - ১৯৯০

শ্ৰী পি. জি. বৰুৱা

কাৰ্যকাল : ১৯৯০ - ১৯৯০
কাৰ্যকাল : ১৯৯৬ - ২০০১

শ্ৰী এ. আৰ. বৰঠাকুৰ

কাৰ্যকাল : ১৯৯০ - ১৯৯৩

শ্ৰী এ. কে. ফুকন

কাৰ্যকাল : ২০০১ - ২০১৪

শ্ৰী কমল নয়ন চৌধুৰী (কাৰ্যকৰী)

কাৰ্যকাল : ২০১৪ - ২০১৪

শ্ৰী অতুল চন্দ্ৰ বু্ঢ়াগোঁহাই

কাৰ্যকাল : ২০১৪ - ২০১৬

শ্ৰী চিন্ময় চৌধুৰী

কাৰ্যকাল : ২০১৬ - ২০১৭

প্ৰফেচৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰগোঁহাই

কাৰ্যকাল : ২০১৭ - ২০২১

শ্ৰী দেৱজীত শইকীয়া

কাৰ্যকাল : ২০১৭ - ২০১৭
কাৰ্যকাল : ২০২১ - ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়