Menu Close

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিয়মাৱলী

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিয়ম
অধ্যায় ১(.pdf)
অধ্যায় ২ আৰু ৩(.pdf)
অধ্যায় ৪(.pdf)
অধ্যায় ৫(.pdf)
অধ্যায় ৬(.pdf)
অধ্যায় ৭(.pdf)
অধ্যায় ৮(.pdf)
অধ্যায় ৯(.pdf)
অধ্যায় ১০(.pdf)
অধ্যায় ১১(.pdf)
অধ্যায় ১২(.pdf)
অধ্যায় ১৩(.pdf)
অধ্যায় ১৪(.pdf)
অধ্যায় ১৫(.pdf)
অধ্যায় ১৬(.pdf)
অধ্যায় ১৭(.pdf)
পৰিশিষ্ট আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৪(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৫(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৬(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৭(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৮(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৯(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১০(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১১(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১২(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৩(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৪(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৫(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৬(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৭(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৮(.pdf)
পৰিশিষ্ট ১৯(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২০(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২১(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২২(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৩(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৪(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৫(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৬(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৭(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৮(.pdf)
পৰিশিষ্ট ২৯(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩০(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩১(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩২(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩৩(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩৪(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩৫(.pdf)
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেৱাৰ নিয়ম(.pdf)
পৰিশিষ্ট ৩৬(.pdf)
০৭-০৯-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
০৮-০৯-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
০৯-০৯-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
২১-০৯-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
০১-১০-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
০৯-১১-২০১১ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
২৬-০৬-২০২৩ তাৰিখৰ সংশোধন(.pdf)
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফৌজদাৰী নিয়ম আৰু আদেশ
সূচী(.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ১ আৰু ২ (.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ৩ আৰু ৪(.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ৫ (.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ৬ (.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ৭, ৮ আৰু ৯(.pdf)
খণ্ড-ক অধ্যায় ১০ (.pdf)
খণ্ড-খ অধ্যায় ১ ৰ পৰা ৪(.pdf)
প্ৰপত্ৰ(.pdf)
পৰিশিষ্ট(.pdf)
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দেৱানী নিয়ম আৰু আদেশ
সূচী(.pdf)
খণ্ড-I(.pdf)
খণ্ড-II(.pdf)
খণ্ড-III-IV(.pdf)
খণ্ড-V-VII(.pdf)
খণ্ড-VIII-IX(.pdf)
পৰিশিষ্ট(.pdf)

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়