Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (ন্যায়িক)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা

(ন্যায়িক)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
শ্ৰী এইচ. ডেকা০১.০৩.১৯৪৮১৭.১০.১৯৪৯
শ্ৰী বি.এন. চৌধুৰী০৩.০২.১৯৫১৩১.০৩.১৯৫২
শ্ৰী জে. চি. মেধি০১.০৪.১৯৫২১০.০৯.১৯৫৩
শ্ৰী এম. কে. বৰকাকতি০৪.১১.১৯৫৩৩১.০১.১৯৫৭
শ্ৰী বি. চি. দত্ত২০.০৩.১৯৫৭২৮.০২.১৯৫৯
শ্ৰী ডি. এন. হাজৰিকা৩০.০৩.১৯৫৯০৪.১২.১৯৬২
শ্ৰী এ. ৰহমান১৮.০২.১৯৬৩৩১.১২.১৯৫
শ্ৰী এচ. চি. বৰুৱা১৩.০৬.১৯৬৬৩০.০৪.১৯৬৭
শ্ৰী বি. চি. দত্ত০১.০৫.১৯৬৭৩১.০৫.১৯৬৯
১০শ্ৰী বি. এন. শৰ্মা০৭.০৭.১৯৬৯১১.০২.১৯৭১
১১শ্ৰী বি. গোস্বামী০৯.০৩.১৯৭১২৮.০২.১৯৭৫
১২শ্ৰী ডি. চি. শৰ্মা০৬.০৫.১৯৭৫২০.১২.১৯৭৬
১৩শ্ৰী এচ. পি. ৰাজখোৱা১১.০৪.১৯৭৭১১.০৫.১৯৮০
১৪শ্ৰী এন. দাস১২.০৫.১৯৮০১৮.০৫.১৯৮৭
১৫শ্ৰী এচ. পি. ৰাজখোৱা১৮.০৫.১৯৮৭১০.০৪.১৯৮৮
১৬শ্ৰী পি. চি. বৰপূজাৰী১১.০৪.১৯৮৮২৫.০১.১৯৯১
১৭শ্ৰী পি. চি. ফুকন২৫.০১.১৯৯১০১.০১.১৯৯২
১৮শ্ৰী ডি. বিশ্বাস০১.০১.১৯৯২৩০.১০.১৯৯৭
১৯শ্ৰী এচ. চি. বৰা ০৬.০২.২০০৬২৮.০৮.২০০৬
২০শ্ৰী ডি. চি. চৌধুৰী২৮.০৮.২০০৬২০.০৪.২০০৭
২১শ্ৰী এইচ. কে. শৰ্মা২০.০৪.২০০৭২৪.০৯.২০০৭
২২শ্ৰীমতী ৰুমী কুমাৰী ফুকন ২৪.০৯.২০০৭০৭.০১.২০০৯
২৩শ্ৰী এম. কে. ভট্টাচাৰ্য০১.০১.২০১০০২.০৩.২০১২
২৪শ্ৰী বিষ্ণু দেবনাথ০২.০৩.২০১২২৭.০৪.২০১২
২৫শ্ৰী অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তী১০.০৮.২০১২২৫.০২.২০১৪
২৬শ্ৰী প্ৰাঞ্জল দাস২৫.০২.২০১৪৩১.০১.২০১৫
২৭শ্ৰী মীৰ আলফাজ আলী৩১.০১.২০১৫১১.০৩.১৫
২৮শ্ৰী বি. কে. চেত্ৰী১২.০৩.১৫০১.০৮.২০১৬
২৯শ্ৰীমতী অপৰ্ণা অজিতচৰিয়া০১.০৮.২০১৬০৬.০৯.২০১৮
৩০শ্ৰী ধ্ৰুপদ কাশ্যপ দাস০৭.০৯.২০১৮২৯.০৪.২০২০
৩১শ্ৰী আৰ. এ. তপাদাৰ২৯.০৪.২০২০০৭.০৯.২০২৩

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়