Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (ন্যায়িক)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা

(ন্যায়িক)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
1শ্ৰী এইচ. ডেকা০১.০৩.১৯৪৮১৭.১০.১৯৪৯
2শ্ৰী বি.এন. চৌধুৰী০৩.০২.১৯৫১৩১.০৩.১৯৫২
3শ্ৰী জে. চি. মেধি০১.০৪.১৯৫২১০.০৯.১৯৫৩
4শ্ৰী এম. কে. বৰকাকতি০৪.১১.১৯৫৩৩১.০১.১৯৫৭
5শ্ৰী বি. চি. দত্ত২০.০৩.১৯৫৭২৮.০২.১৯৫৯
6শ্ৰী ডি. এন. হাজৰিকা৩০.০৩.১৯৫৯০৪.১২.১৯৬২
7শ্ৰী এ. ৰহমান১৮.০২.১৯৬৩৩১.১২.১৯৫
8শ্ৰী এচ. চি. বৰুৱা১৩.০৬.১৯৬৬৩০.০৪.১৯৬৭
9শ্ৰী বি. চি. দত্ত০১.০৫.১৯৬৭৩১.০৫.১৯৬৯
10শ্ৰী বি. এন. শৰ্মা০৭.০৭.১৯৬৯১১.০২.১৯৭১
11শ্ৰী বি. গোস্বামী০৯.০৩.১৯৭১২৮.০২.১৯৭৫
12শ্ৰী ডি. চি. শৰ্মা০৬.০৫.১৯৭৫২০.১২.১৯৭৬
13শ্ৰী এচ. পি. ৰাজখোৱা১১.০৪.১৯৭৭১১.০৫.১৯৮০
14শ্ৰী এন. দাস১২.০৫.১৯৮০১৮.০৫.১৯৮৭
15শ্ৰী এচ. পি. ৰাজখোৱা১৮.০৫.১৯৮৭১০.০৪.১৯৮৮
16শ্ৰী পি. চি. বৰপূজাৰী১১.০৪.১৯৮৮২৫.০১.১৯৯১
17শ্ৰী পি. চি. ফুকন২৫.০১.১৯৯১০১.০১.১৯৯২
18শ্ৰী ডি. বিশ্বাস০১.০১.১৯৯২৩০.১০.১৯৯৭
19শ্ৰী এচ. চি. বৰা ০৬.০২.২০০৬২৮.০৮.২০০৬
20শ্ৰী ডি. চি. চৌধুৰী২৮.০৮.২০০৬২০.০৪.২০০৭
21শ্ৰী এইচ. কে. শৰ্মা২০.০৪.২০০৭২৪.০৯.২০০৭
22শ্ৰীমতী ৰুমী কুমাৰী ফুকন ২৪.০৯.২০০৭০৭.০১.২০০৯
23শ্ৰী এম. কে. ভট্টাচাৰ্য০১.০১.২০১০০২.০৩.২০১২
24শ্ৰী বিষ্ণু দেবনাথ০২.০৩.২০১২২৭.০৪.২০১২
25শ্ৰী অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তী১০.০৮.২০১২২৫.০২.২০১৪
26শ্ৰী প্ৰাঞ্জল দাস২৫.০২.২০১৪৩১.০১.২০১৫
27শ্ৰী মীৰ আলফাজ আলী৩১.০১.২০১৫১১.০৩.১৫
28শ্ৰী বি. কে. চেত্ৰী১২.০৩.১৫০১.০৮.২০১৬
29শ্ৰীমতী অপৰ্ণা অজিতচৰিয়া০১.০৮.২০১৬০৬.০৯.২০১৮
30শ্ৰী ধ্ৰুপদ কাশ্যপ দাস০৭.০৯.২০১৮২৯.০৪.২০২০

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়