Menu Close

প্ৰাক্তন পঞ্জীয়ক প্ৰধানসকল

শ্ৰী পি. জি. আগৰৱাল

কাৰ্যকাল: ১৯.১১.১৯৯৭-২২.০৭.১৯৯৮

শ্ৰী বি. চুতীয়া

কাৰ্যকাল: ২৩.০৭.১৯৯৮-০১.০৬.১৯৯৯

শ্ৰী এচ. কে. ধৰ

কাৰ্যকাল: ০১.০৬.১৯৯৯-০৮.০১.২০০১

শ্ৰী আই. এ. আনচাৰি
কাৰ্যকাল:
০৮.০১.২০০১ ০৩.০৩.২০০২
শ্ৰী এ. চি. উপাধ্যায়

কাৰ্যকাল:
০৫.০৪.২০০২ ১১.০৮.২০০৫
০৩.১০.২০০৫ ০৭.১১.২০০৫

শ্ৰী বি. চি. মেধি

কাৰ্যকাল:
১২.০৮.২০০৫ ০৩.১০.২০০৫

শ্ৰী এইচ. বৰুৱা
কাৰ্যকাল:
০৭.১১.২০০৫১১.০৪.২০০৭
শ্ৰী চি. আৰ. শৰ্মা

কাৰ্যকাল: ১১.০৪.২০০৭-২৮.১২.২০০৮

শ্ৰী পি. কে. শইকীয়া

কাৰ্যকাল: ২৮.১২.২০০৮-১৭.০৫.২০১০
২২.০৬.২০১০ -১৬.১০.২০১১

শ্ৰী ডি. চি. চৌধুৰী

কাৰ্যকাল:
২০.০৫.২০১০ - ২২.০৬.২০১০

ড০ (শ্ৰীমতী) ইন্দিৰা শ্বাহ

কাৰ্যকাল:  
০১.১১.২০১১ ০১.০৩.২০১২

শ্ৰীমতী ৰুমী কুমাৰী ফুকন

কাৰ্যকাল:
০২.০৩.২০১২ ২০.০৬.২০১২

শ্ৰী এইচ. কে. শৰ্মা

কাৰ্যকাল: ২৬.০৬.২০১২-২৬.০২.২০১৩
০৬.০১.২০১৫-১৯.০৫.২০১৭

শ্ৰী এম. কে. ভট্টাচাৰ্য

কাৰ্যকাল:
২৭.০২.২০১৩- ০৬.০১.২০১৫

শ্ৰী ৰবীন ফুকন

কাৰ্যকাল:
২৪.০৫.২০১৭ ০২.০১.২০২০

শ্ৰী ৰক্তিম দুৱৰা

কাৰ্যকাল:
০২.০১.২০২০ - ২২.১১.২০২১

শ্ৰী গৌতম বৰুৱা

কাৰ্যকাল:
২২.১১.২০২১ - ৩১.০৫.২০২৩

 

শ্ৰীমতী অপৰ্ণা অজিতচাৰিয়া

কাৰ্যকাল:
৩১.০৫.২০২৩ - ২০.১১.২০২৩

 

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়